Nov 24, 2014

2 Kislev 5775

img
 • Parsha

  Vayetzei

 • Friday
 • Candle Lighting

  4:14 PM

 • Mincha

  4:24 PM

 • Shabbat
 • Shacharit

  7:00/8:00/ 8:45/9:00 AM

 • Latest Shema

  9:16 AM

 • Daf Yomi

  3:05 PM

 • Shiur Masechet Avodah Zara

  3:20 PM

 • Mincha

  12:13 / 4:05 PM

 • Seudah Shlishit

  4:25 PM

 • Maariv

  5:09 PM

 • Havdalah*

  5:14 PM

img
 • Sunday - Rosh Chodesh Kislev
 • Shacharit

  6:30/7:30/ 8:30/ 9:00AM

 • Monday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45 AM

 • Tuesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Wednesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Thursday - Thanksgiving
 • Shacharit

  6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

 • Friday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45/ 8:30AM

 • For the Week
 • Sun Mincha Gedola

  12:13 PM

 • Mincha/Maariv

  4:20 PM

 • Late Maariv

  9:30 PM

img
slideshow image