Sep 03, 2015

19 Elul 5775

img
 • Parsha

  Ki Savo

 • Friday
 • Candle Lighting

  6:13/7:16 pm

 • Mincha

  6:00/7:00/7:26pm

 • Shabbat
 • Shacharit

  7:00/8:00 8:45/9:00 AM

 • Latest Shema

  9:38 AM

 • Daf Yomi

  6:00 PM

 • Shiur Masechet Avodah Zara

  6:00 PM

 • Mincha

  6:00/7:00 PM

 • Seudah Shlishit

  7:20 PM

 • Maariv

  8:10 PM

 • HavdaIa

  8:15 PM

img
 • Sunday
 • Shacharit

  6:45/7:30/ 8:30/ 9:00AM

 • Monday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45 AM

 • Tuesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Wednesday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Thursday
 • Shacharit

  6:00/6:45/ 7:45 AM

 • Friday
 • Shacharit

  6:00/6:55/ 7:45 AM

 • Weekdays
 • Mincha/Maariv

  5:50/7:10 PM

 • Late Maariv

  9:30 PM

img
slideshow image